Mevzuat

Mevzuatlar sürdürülebilir çözümler geliştirmeye yöneliyor.

Yağmursuyu yönetimi 20 yıldır yasaların gündeminde olmasına rağmen, sorunun çözümü konusunda sonuca ulaşılamadı. Yerel yönetimler ve Avrupa açısından, yasa koyucular durumun aciliyetinin farkında. Ayrıca bina ve altyapı yapımında giderek sıkılaşan kısıtlamalar söz konusu.

Yağmursuyu yönetimi önemli metinlere dayanmaktadır.
Su yönetimi 1990’dan beri Avrupa’da ve Türkiye’de çeşitli metinlere göre şekillenmektedir.
• ERU direktifi, 21 Mayıs 1991, kentsel atıksu arıtma üzerine Avrupa direktifi;
• Su çerçeve direktifi, su politikası alanında ortak hareket için bir çerçeve oluşturan 23 Ekim 2000 tarihli direktif;
• KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023),  25 Ekim 2010, Karar No: 2010/34, Resmi Gazetede yayınlanma tarihi: 4 Kasım 2010

Su Çerçeve Direktifi’nin Ana Prensipleri
Sürdürülebilir su kullanımı (2000/60/EC-giriş bölümü Madde 18, 19, 41): Gelecek kuşaklar için yeterli su sağlayabilmek ve suyun yüksek kalitede olması için SÇD iyi bir şekilde uygulanmalıdır.

Su herkesin konusudur (2000/60/EC-Madde 14): Su, evler, endüstri, tarım ve benzeri amaçlarla kullanıldığı için tüm paydaşların yasal hedeflere katılmaları gerekmektedir.

Su hassas bir kaynaktır (2000/60/EC-Madde 4, 8, 10, 11, 16, 17): Su kaynakları tarım, endüstri ve evsel gibi birçok kullanımdan etkilenmektedir. Esas olarak SÇD, kirlilik kaynaklarının kaynaklarında engellenmesini ve tüm kirlilik kaynaklarının sürdürülebilir kontrolü için bir mekanizma oluşturulmasını gerektirmektedir. Direktif, yer altı sularını da korumakta, kalite ve kantitesi için kesin hedefler getirmektedir.

Uzun vadeli hedefler tanımlanır.
Bütün bu yasal düzenlemelerin temel amacı, kentsel gelişime izin veren sürdürülebilir drenaj politikaları oluşturmaktır:

• Mevcut ve gelecekteki nüfusa sunulan sağlık, genel hijyen, risk kontrol ve konfor hizmetleri açısından kalitenin korunması sağlanır.

• Doğal çevre korunur ;

• Yatırım ve işletim ile ilgili maliyetler azalır.